ବ୍ୟାନର

ଦଳ

ଆମର ଦଳ |

ଚାରୋଟି ବିଭାଗ:
R&D ବିଭାଗ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ବିଭାଗ |
ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟ ବିଭାଗ |
ସାଧାରଣ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ
ଗୋଟିଏ ବ technical ଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ |
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୀମିତ ଉପାଦାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କ୍ଷମତା ହେତୁ, ଏହି ଦଳ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣକୁ ବିକାଶ ଏବଂ ବ valid ଧ କରିପାରିବ |

ଦଳ